Adventure Lab (labcaches) Den Haag in 3 talen (NL EN DE)

Wat zijn Adventure Labs en wat zijn labcaches?


In een van onze blogs hebben wij dit al uitgelegd (klik hier voor de blog). Wij hebben ook beiden een Adventure Lab met 5 locaties (de  nieuwe benaming voor labcaches) in het veld gelegd: GEOrg heeft er eentje in zijn homezone Bedburg DE (genaamd Casterix) en ik heb er eentje in mijn homezone Den Haag NL (genaamd THE UNKNOWN WAYPOINTS OF THE HAGUE).


Adventure Lab Den Haag in het Nederlands, Engels en Duits


Je kunt in die Adventure Lab maar een beperkt aantal tekens kwijt. Derhalve heb ik ervoor gekozen hem in het Nederlands te doen (en GEOrg de zijne in het Duits). Om deze AL ook voor de vele toeristen die Den Haag bezoeken toegankelijk te maken, hebben wij de tekst ervan ook hieronder op onze website geplaatst en wel in drie talen: Nederlands, Engels en Duits. Zo hopen wij dat nog meer mensen wat meer te weten komen over de onbekende waypoints van Den Haag.
Klik:
🇳🇱 hier voor Nederlands;
🇬🇧 here for English;
🇩🇪 hier für Deutsch.


Stadswandeling Den Haag


Helaas kunnen wij de toeristen met deze Adventure Lab maar vijf locaties tonen. Maar er zijn nog zoveel meer interessante plekken in deze mooie stad achter de duinen. Daarom hebben wij besloten een stadswandeling door Den Haag op onze website te gaan plaatsen. Deze zal gecombineerd kunnen worden met de vijf locaties van de Adventure Lab. Het concept ligt er al, maar de uitwerking ervan heeft nog even tijd nodig. Hou onze website in de gaten als je Den Haag (nog) beter wilt leren kennen!


Top 10 geocaches Den Haag en omgeving


Verder hebben wij ook een separate pagina met de top 10 geocaches in Den Haag en nog meer geocaching-tips voor de hele regio. Klik hier voor deze pagina.

=============================================================

🇳🇱THE UNKNOWN WAYPOINTS OF THE HAGUE

O, o, Den Haag, mooie stad achter de duinen. Wie kent het niet, het officieuze volkslied van Den Haag. En mooi is Den Haag zeker! Met ruim een half miljoen inwoners de twee na grootste stad van Nederland. De Nederlandse regering en het parlement zijn hier gevestigd en het is de residentie van het koninklijk huis. Een bezoek waard dus. Haagse Harry neemt jullie bij de hand en toont een paar locaties in het centrum die alleen de echte Hagenees („Hageneis” op z’n Harry’s) kent.

Je kunt het beste met de fiets of het OV komen. Parkeren is betaald in het centrum en op straat gelimiteerd tot 120 minuten. Mocht je toch met de auto komen, dan kun je het beste parkeren in Q-park Torengarage (maximale hoogte 1.90m). De route zelf kan het beste te voet afgelegd worden. Deze Adventure Lab heeft geen bonus. Wel kun je na afloop een TB discoveren. Veel plezier in Den Haag!

Openingstijden AL-locaties:
- kapel dagelijks van 07.00 tot 19.00 uur;
- hofje dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur;
- oud naast nieuw maandag t/m vrijdag van 06.10-20.45 uur (in 'Corona-tijden' soms om 17.30 uur al); zaterdag alleen als de kerk activiteiten heeft; zondag van 08.30-12.00 uur.
Er zijn alternatieve vragen aanwezig mocht je buiten de openingstijden komen!

labadventure labcaches thehague geocaching haagse harry
Haagse Harry

Haagse Willibrorduskapel

De Sint Willibrordus School huisvest de Willibrorduskapel. Ga naar binnen op nummer 37. De kapel is dagelijks geopend van 07.00 tot 19.00 uur.

Tip: loop even naar 't Bakkertje (100 meter verderop), de oudste bakkerij van Den Haag en koop daar een Haagse specialiteit: Haagsche Ooievaartjes, de Haagse Poffâh en natuurlijk: Haagse Hopjes (maar daarover later meer).

Hoeveel glas-in-lood-vensters heeft deze kapel? Mocht de kapel gesloten zijn: aantal vlaggenstokhouders +2.

adventurelab geocaching thehague willibrorduskapel labcaches
Willibrorduskapel

Haags Hofje

Den Haag kent vele prachtige hofjes. Wij tonen jullie er eentje, het Rusthof. Het werd in 1841 gesticht en is een rijksmonument. Het is een oase van rust in de binnenstad van Den Haag. Het hofje is dagelijks te bezichtigen van 10.00 tot 17.00 uur en de toegang bevindt zich in de Parkstraat 41-61 (ziet eruit als een gewone huisdeur).

Tel het aantal letters onder de kroon. Mocht het hofje gesloten zijn: tel het aantal letters op het waterputje voor de ingang.

adventurelabs labcaches denhaag haagsehofjes geocaching hofjerusthof rusthof
hofje Rusthof

Haags oud naast Haags nieuw

Ga hier op zoek naar de oude muur van het dominicanenklooster uit het begin van de 15e eeuw. Deze staat naast de nieuwbouw van de Algemene Rekenkamer (toegankelijk via de poort van de Algemene Rekenkamer: Lange Voorhout 8).
Mocht het hek dicht zijn, dan kun u deze muur zien vanaf de Kazernestraat aan de achterkant van de Algemene Rekenkamer.

Hoeveel ramen heeft oud? (Alternatieve vraag bij dicht hek: hoeveel pijlpunten zitten er bovenop het toegangshek (stapeltel).

labcaches adventurelabs thehague denhaag geocaching algemenerekenkamer dominicanenklooster
oud naast nieuw

Haags Hopje

De welbekende Haagse snoepjes die naar koffie smaken (koffiebonbons) hebben hier hun oorsprong. De eerste werd gemaakt in 1792 en ze zijn vernoemd naar Baron Hop.

Tip: kijk ook even bij nummer 80, het smalste huis van Den Haag.

Wat is de oorspronkelijke naam van dit snoepje? (2 woorden: ...... .......... bonbon) Goed kijken! Het antwoord is echt te vinden op GZ.

adventurelab thehague denhaag labcaches geocaching haagsehopjes
Haagse Hopjes

Haagse Bluf

Als je vaker in Den Haag komt, ken je vast en zeker de uitdrukking Haagse bluf. Die term staat voor de air van de Haagse kak, oftewel opschepperij of grootspraak. Maar het is ook een toetje dat grotendeels uit opgeklopte lucht bestaat (bessensap, suiker en opgeklopte eiwitten). Maar Haagse bluf is dus ook een winkelgebied: welkom!

Tip: Wil je Haagse Harry echt de hand schudden? Loop dan even naar N052°04.534 E004°18.554.

Welk nummer heeft de Haagse Ooievaar (4-cijferig, No .....)

adventurelab labcaches thehague denhaag geocaching haagsebluf
Haagse Bluf

🇬🇧THE UNKNOWN WAYPOINTS OF THE HAGUE

O, o, The Hague, beautiful city behind the dunes. Who does not know the unofficial hymn of The HagueAnd The Hague is certainly beautiful! With over half a million inhabitants the third largest city in the Netherlands. The Dutch government and parliament are located here and it is the residence of the royal family. So worth a visit. "Haagse Harry" (a cartoon character from The Hague, who speaks the dialect from the city) takes you by the hand and shows a few locations in the center that only the real Hagenees ('Hageneis' in Harry's dialect) knows.

It is best to come by bicycle or public transportParking is paid in the center and on the street it is also limited to 120 minutes. If you do come by car (and don't visit Haagse Harry), it is best to park in Q-park Torengarage (maximum height 1.90m). The route itself is best done on foot. This Adventure Lab has no bonus. You can, however, discover a TB afterwards. Have fun in The Hague!

The AL locations are open:
- chapel daily from 07.00 am - 07.00 pm
- courtyard daily from 10.00 am - 5.00 pm
- "old next to new" Monday to Friday 06.10 am - 08.45 pm (during the Corona pandemic sometimes closed at 5.30 pm
); Saturday only open when the church has activities; Sunday from 08.30 am - 12.00 am.
There are alternative questions available for when the locations are closed.

"Haagse" Willibrord Chapel

The Sint Willibrordus School houses the Willibrordus chapelEnter at number 37. The chapel is open daily from 7 a.m. to 7 p.m.

Tip: walk to 't Bakkertje (100 meters away) the oldest bakery of The Hague and buy a specialty from The Hague: Haagsche Ooievaartjes, the Haagse Poffâh and of course: Haagse Hopjes (but more about that later).

How many stained glass windows does this chapel have? If the chapel is closed: the number of flagpole holders + 2.

"Haags" courtyard

The Hague has many beautiful courtyards. We show you one, the RusthofIt was founded in 1841 and is a national monument. It is an oasis of peace in the center of The Hague. The courtyard can be visited daily from 10 a.m. to 5 p.m. The entrance is in the Parkstraat 41-61 (looks like a normal front door).

Count the number of letters under the crown. If the courtyard is closed: count the number of letters on the water manhole cover in front of the entrance.

The Hague old next to The Hague new

Look here for the old wall of the early 15th century Dominican monasteryThis is next to the new building of the Court of Audit (accessible through the gate of the Court of Audit, address Lange Voorhout 8).
If the gate is closed, you can see this wall from Kazernestraat at the back of the Court of Audit.

How many windows does old have? (Alternative question with a closed gate: how many arrowheads are there on top of the entrance gate (stacking count).

"Haags Hopje"

The well-known sweets from The Hague that taste like coffee (coffee candies) have their origin here. The first was made in 1792 and they are named after Baron Hop.

Tip: also take a look at number 80, the narrowest house in The Hague.

What is the original name of this sweet? (2 words: ...... .......... bonbon) Have a good look! You really can find the answer at GZ.

"Haagse Bluf"

If you visit The Hague more often, you will certainly know the expression "Haagse bluf" (The Hague Bluff). That term stands for the attitude of the "Haagse kak"*: full of hot air and a whole lot about nothing (arrogance). But it is also a dessert that consists largely of whipped air (berry juice, sugar and whipped egg whites). But the "Haagse Bluf" is also a shopping area: welcome!

Tip: Do you want to shake hands with the real Haagse Harry? Have a short walk to N052°04.534 E004°18.554.

Which number does the "Haagse Ooievaar" have (the stork, the bird that is part of the coat of arms of The Hague)  (4-digit, No .....)

*P.S. Trying to translate Haagse kak is very difficult. The translation of kak is shit or poo, but Haagse kak means arrogance of airs.

geocaching labadventures labcaches denhaag thehague haagseharry haagsekak
"Haagse kak" close to the feet of Harry


🇩🇪DIE UNBEKANNTEN WEGPUNKTE DEN HAAGS

Oh, oh, Den Haag, wunderschöne Stadt hinter den Dünen. Wer kennt nicht die inoffizielle Hymne von Den HaagUnd Den Haag ist auf jeden Fall schön! Mit über einer halben Million Einwohnern die drittgrößte Stadt der Niederlande. Die niederländische Regierung und das niederländische Parlament befinden sich hier und es ist die Residenz der königlichen Familie. Auf jeden Fall einen Besuch wert. Der Haagse Harry, eine Comicfigur, die Haags Platt redet, nimmt dich bei der Hand und zeigt dir einige Orte im Zentrum, die nur die echten Hagenees ('Hageneis' in Harrys Sprache) kennen.

Ihr kommt am Besten mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln, Parkhäuser im Zentrum sind relativ teuer und auf der Straße ist parken zusätzlich auf 120 Minuten begrenzt. Wenn Ihr doch euer Auto dabei habt und nicht bei Harry vorbei schaut, parkt ihr am besten im Q-Park Torengarage (maximale Höhe 1,90 m). Die Route selbst ist bestens zu Fuß zu machen. Dieser Adventure-Lab hat keinen Bonus und die Reihenfolge ist grundsätzlich egal. Am Ende könnt ihr noch einen TB discovern. Viel Spaß in Den Haag!

Die Öffnungszeiten der AL-Orte:
- Kapelle t
äglich von 7:00 bis 19:00 Uhr
- Innenhof 
täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr
- Alt neben Neu Mo. - Fr. 6:10 bis 20:45 Uhr (in Coronazeiten gelegentlich nur bis 17:30 Uhr), Sa nur w
ährend der Kirchzeiten und So von 8:30 bis 12:00 Uhr.
Alternative Fragen f
ür die übrigen Zeiten sind vorhanden.

Die Haager Willibrord-Kapelle

Die Sint Willibrordus Schule beherbergt die Willibrordus-Kapelle, der Eingang ist bei Haus Nummer 37. Die Kapelle ist täglich von 7 bis 19 Uhr geöffnet.

Tipp: Geh gegenüber nach 't Bakkertje, der ältesten Bäckerei von Den Haag, keine 100 m entfernt, und kaufe eine Haagse Spezialität: Haagse Ooievaartjes, Haagse Poffâh und natürlich Haagse Hopjes (aber dazu später mehr).

Wie viele Bleiglas-Fenster hat diese Kapelle? Sollte die Kapelle geschlossen sein: Wieviele Flaggenhalter +2?

Haags Hofje

Den Haag hat viele schöne Innenhöfe. Wir zeigen Euch einen, den RusthofEr wurde 1841 gegründet und ist ein nationales Denkmal. Er ist eine Oase des Friedens im Zentrum von Den Haag. Der Innenhof kann täglich von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden, der Zugang erfolgt über die Parkstraat 41-61 (sieht wie eine normale Haustür aus).

Zähl die Anzahl der Buchstaben unter der Krone. Wenn der Hof geschlossen ist: Zähl die Anzahl der Buchstaben auf der Wasserentnahmestelle am Boden vor dem Eingang.

Den Haag alt neben Den Haag neu

Such hier nach der alten Mauer des Dominikanerklosters aus dem frühen 15. Jahrhundert, sie ist neben dem neuen Gebäude des Rechnungshofs (Zugang über den Rechnungshof: Lange Voorhout 8).
Wenn das Tor geschlossen ist, könnt ihr die alte Mauer von der Kazernestraat auf der Rückseite des Rechnungshofs sehen.

Wie viele Fenster hat "alt"? Alternative Frage bei geschlossenem Tor: Wie viele Pfeilspitzen befinden sich oben auf dem Eingangstor zum Rechnungshof? (Quersumme).

Haags Hopje

Hier haben die bekannten Haager Süßigkeiten, die nach Kaffee schmecken (Kaffeebonbons), ihren Ursprung, die ersten wurde 1792 hergestellt und sind nach Baron Hop benannt.

Tipp: Schaut euch auch Haus Nr. 80 an, das schmalste Haus von Den Haag.

Wie lautet der ursprüngliche Name dieser Süßigkeit? (2 Wörter: ...... .......... Bonbon) Schaue gut, die Antwort ist vor Ort zu finden.

Haagse Bluf 

Wenn ihr Den Haag öfter besucht, kennt ihr sicherlich den Ausdruck Haagse Bluf. Dieser Begriff steht für Prahlerei, wir nennen es wörtlich übersetzt "die Luft der Haager Kacke". Es ist aber auch ein Dessert, das hauptsächlich aus Luft besteht (Beerensaft, Zucker und geschlagenem Eiweiß). Und dann ist der Haagse Bluf auch noch ein Einkaufsviertel: Willkommen!

Tipp: Wenn ihr dem Haagse Harry die Hand schütteln wollt, dann lauft mal eben nach N052°04.534 E004°18.554.

Welche Nummer hat der "Haagse Ooievaar", der Storch, das Wahrzeichen Den Haags (4-stellig: No. .....) 

adventurelab labcache denhaag thehague haagseharry haagsekak
"Haagse kak" zu Füssen von Harry


Geen opmerkingen:

Een reactie posten